Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa i kompetencije

Očekuje se da će nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja magistar biti sposoban:

Opće kompetencije

a) Instrumentalne kompetencije

 • Interpretirati i primijeniti nove spoznaje iz stručne i znanstvene literature
 • Izvršiti i prezentirati istraživanje na razini znanstvenog rada
 • Primijeniti odgovarajuće prezentacijske i komunikacijske vještine
 • Koristiti materinski i barem jedan strani jezik na akademskoj razini
 • Koristiti obrazovnu i informacijsku tehnologiju na naprednoj razini
 • Konstruktivno rješavati probleme u okviru profesionalnog polja rada
 • Kritički promišljati o vlastitom radu i radu suradnika

b) Interpersonalne kompetencije

 • Organizirati i voditi timski rad (istraživanja, projekti, zajednice učenja, stručni aktivi ...)
 • Primijeniti znanja i pravila o grupnoj dinamici i timskom radu
 • Pratiti novozaposlenog odgojitelja tijekom pripravničkog staža u ulozi mentora
 • Primijeniti načela tolerancije, različitosti i multikulturalnosti u radu s djecom i odraslima
 • Primijeniti načela profesionalne etike u istraživanju i suradnji s drugima (odraslima i djecom)

Specifične kompetencije

 • Interpretirati i vrednovati suvremene teorije predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Koristiti suvremene teorije predškolskog odgoja i obrazovanja u rješavanju konkretnih pedagoških problema
 • Integrirati antropološke, pedagoške, psihološke, kulturne, sociološke i druge spoznaje o suvremenom djetinjstvu u odgojnoobrazovni rad
 • Sudjelovati u kreiranju obrazovne politike u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Planirati, provoditi i dokumentirati kurikulum skupine u skladu s potrebama i interesima djece
 • Organizirati prostor i poticajno okruženje za igru i učenje djece rane i predškolske dobi
 • Osmisliti i izraditi strukturirane i nestrukturirane didaktičke materijale za odgojnoobrazovni rad
 • Provoditi i vrednovati aktivnosti za zadovoljavanje odgojnoobrazovnih potreba u kineziološkom, umjetničkom, jezično-komunikacijskom i istraživačko-spoznajnom području
 • Dokumentirati, analizirati i vrednovati elemente odgojnoobrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi
 • Uspostaviti i provoditi suradnju s roditeljima, ostalim odgojiteljima, stručnjacima iz raznih područja i predstavnicima lokalne i šire zajednice
 • Primijeniti načela profesionalne etike u istraživanju i suradnji s drugima (odraslima i djecom)
 • Organizirati pripravnički staž i voditi pripravnike tijekom stažiranja