O vanjskom suradniku

doc. dr. sc. Dijana Drandić

Zvanje: docent

Konzultacije:

prema dogovoru i putem maila

Katedra/služba :
Odsjek za razrednu nastavu
Godina doktoriranja:
2013.

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Drandić, Dijana; Lazarić, Lorena.
Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Kompetencije studenata glazbene pedagogije: teorijski i praktični aspekti-Peti međunarodni forum studenata glazbene pedagogije / Drandić, Dijana; Andrijević, Tena (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Lazarić, Lorena; Drandić, Dijana; Hržić, Veronika.
Važnost jezičnih igara u predškolskoj ustanovi // Zbornik znanstvenih radova s Međunarodne znanstvene konferencije Globalne i lokalne perspektive pedagogije / Jukić, Renata ; Bogatić, Katarina ; Gazibara, Senka ; Pejaković, Sara ; Simel, Sanja ; Varga, Anikό Nagy ; Campbell-Barr, Verity (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2016. Str. 157-167.

2. Drandić, Dijana.
Interkulturalne kompetencije nastavnika i barijere u interkulturalnoj komunikaciji // Pedagogija i kultura - Interkulturalna pedagogija:prema novim razvojima znanosti o odgoju / Posavec Koraljka ; Marija Sablić (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. Str. 73-82.

3. Drandić, Dijana.
Tradicijska glazba Istre u programima nastave glazbene kulture // Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju/Monografija umjetničko znanstvenih skupova 2007-2009/ / Vrandečić, Tomislav ; Didović, Ana (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; ECNSI - Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, 2010. Str. 46-53.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Drandić, Dijana.
Uloga pomoćnika u nastavi u provođenju inkluzivnog obrazovanja. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 158 (2017) , 4; 439-459 (članak, znanstveni).

2. Lazarić, Lorena; Drandić, Dijana.
Early bilingualism in a multicultural community. // Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje. 19 (2017) , Sp.Ed.1; 129-143 (članak, znanstveni).

3. Lazarić, Lorena; Drandić, Dijana; Tomažić, Sara.
Facial Expressions: Can Parents Recognise Children’s Emotions. // Metodički obzori:časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu. 12 (2017) , 1; 24-36 (članak, znanstveni).

4. Drandić, Dijana.
Intercultural sensitivity of teachers. // Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje. 18 (2016) , 3; 837-857 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Drandić, Dijana.
Rezultati istraživanja interkulturalne osjetljivosti kod studenata. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 62 (2016) , 2; 133-143 (članak, znanstveni).

6. Drandić, Dijana.
Interkulturalna osjetljivost nastavnika - rezultati istraživanja faktorskih dimenzija interakcije. // Pedagogijska istraživanja. 12 (2015) , 1-2; 117-132 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

7. Drandić, Dijana.
Uloga i kompetencije nastavnika u interkulturalnom obrazovanju. // Magistra Iadertina. 8 (2013) , 1; 49-57 (pregledni rad, znanstveni).

8. Drandić, Dijana.
Tradicijska glazba u kontekstu interkulturalnih kompetencija učitelja. // Pedagogijska istraživanja. 7 (2010) , 1; 95-108 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Drandić, Dijana.
Parker J. Palmer:The courage to teach: exploring the ineer landscape of a teacher᾿s life (2007) San Francisco, U.S., Jossey-Bass Inc., 248 p.. // Metodika. 9 (2008) , 17; 478-481 (prikaz, ostalo).

2. Drandić, Dijana.
Carl A. Grant and Christine E. Sleeter:Doing multicultural education for achievement and equity (2007) New York: Routledge – Taylor and Francis Group, p.267. // Pedagogijska istraživanja. 5 (2008) , 2; 252-254 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Drandić, Dijana; Jadan, Elizabeta.
Usporedna analiza stavova o učenju uz glazbu između učenika osnovnih i srednjih škola // Šesti međunarodni simpozoj glazbenih pedagoga/ Sixth International symposium of music Pedagogues Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena/Music Education in the context of present and future changes:Glazba u školi-stanje i perspektive/Music in Schools-State and Perspectives / Svalina, Vesna (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 1-1 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Drandić, Dijana.
Pomoćnici u nastavi - doprinos dobrobiti inkluzivnog obrazovanja i razumijevanja različitosti za sve učenike // Pedagogija u vremenu promjene / Slunjski, Edita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 12-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Drandić, Dijana; Lazarić, Lorena.
Traditional music games in kindergarten // Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5 / Vidulin, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. 72-88 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Drandić, Dijana; Piršl, Elvi.
Integracija romske djece u društvo iz perspektive obrazovne inkluzije // Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje:teorije, politike i prakse / Maleš, Dubravka ; Širanović, Ana ; Višnjić Jevtić, Adrijana (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju-Odsjek za pedagogiju, 2017. 66-75 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Drandić, Dijana.
Utjecaj tradicijske glazbe na razvoj interkulturalnih kompetencija kod učenika // Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja / Jerković, B., Škojo, T. (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku/Umjetnička akademija u Osijeku, 2016. 158-167 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Lazarić, Lorena; Drandić, Dijana; Žigante, Linda.
Razvoj dvojezičnosti u višekulturnom okruženju talijanskog vrtića // Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika / Zrilić, Smiljana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. 79-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Drandić, Dijana; Lazarić, Lorena.
Povezanost poticajnog razrednog ozračja s interkulturalnom osjetljivošću studenata glazbenog odjela // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja-III. simpozij: Istraživanja glazbenih paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja/Researching Paradigms of Childhood and Education-3rd Symposium: Researching Musical Paradigms of Childhood and Education / Atanasov Piljek, D ; Jurkić Sviben, T. (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 245-255 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Lorena Lazarić; Drandić, Dijana.
Rana dvojezičnost u višekulturnoj zajednici // 3. Međimurski filološki dani.
Čakovec : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Drandić, Dijana.
Modeli stjecanja i razvoja interkulturalne osjetljivosti/kompetencije nastavnika // Pedagogija, obrazovanje i nastava / Hrvatić, Neven ; Lukenda, Anita ; Pavlović, Slavica ; Spajić-Vrkaš, Vedrana ; Vasilj, Mario (ur.).
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2014. 204-214 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Drandić, Dijana.
Stavovi učitelja prema tradicijskoj glazbi u školskom kurikulu // Dijete i estetski izričaj / Bacalja, Robert ; Ivon, Katarina (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2014. 233-252 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Drandić, Dijana.
Intercultural Education in the Croatian Context: Roma Inclusion in the Adult Education System // IAIE Zagreb 2013: Unity and Disunity, Connections and Separations: Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation /Conference proceedings, / Bartulović, Marija ; Bash, Leslie ; Spajić Vrkaš, Vedrana (ur.).
Zagreb : Interkultura / IAIE, 2014. 259-266 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Drandić, Dijana.
Regionalna raznolikost Istre i cjeloživotno obrazovanje učitelja // Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja., 2010. 397-405 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Drandić, Dijana; Jadan, Elizabeta.
Usporedna analiza stavova o učenju uz glazbu između učenika osnovnih i srednjih škola // Šesti međunarodni simpozoj glazbenih pedagoga/ Sixth International symposium of music Pedagogues Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena/Music Education in the context of present and future changes - Glazba u školi_ stanje i perspektive/Music in Schools-State and Perspectives Knjiga sažetaka/Book of Abstracts / Svalina, Vesna (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019. 40-41 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Drandić, Dijana.
Pomoćnici u nastavi - doprinos dobrobiti inkluzivnog obrazovanja i razumijevanja različitosti za sve učenike // Knjiga sažetaka - Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem / Slunjski, Edita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Drandić, Dijana; Lazarić, Lorena.
Traditional music games in kindergarten // Fifth International Symposium of Music Pedagogues - Future of Music Teaching: Discourses on Pedagogy in Music / Vidulin, Sabina (ur.).
Pula : Academy of Music in Pula Juraj Dobrila University of Pula 33-33 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Drandić, Dijana; Lazarić, Lorena.
Povezanost poticajnog razrednog ozračja s interkulturalnom osjetljivošću studenata glazbenog odjela // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja / Gazdić-Alerić, T ; Rijavec, M. (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 137-137 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Drandić, Dijana; Piršl, Elvi.
Integracija romske djece u društvo iz perspektive obrazovne inkluzije // Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje:teorije, politike i prakse.
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 24-24 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Lazarić, Lorena; Drandić, Dijana.
Rana dvojezičnost u višekulturnoj zajednici // 3. Međimurski filološki dani / Cvikić, L ; Kovačević, B ; Legac, V ; Ramadanović, E ; Turza-Bogdan, T ; Virč, I. (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. 53-54 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Drandić, Dijana.
Utjecaj tradicijske glazbe na razvoj interkulturalnih kompetencija kod učenika // 1. međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : zbornik sažetaka / Škojo, Tihana (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku/Umjetnička akademija Osijek, 2014. 38-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Drandić, Dijana.
Intercultural Education in the Croatian Context: Roma Inclusion in the Adult Education System // IAIE Zagreb conference: Unity and Disunity, Connections and Separations: Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation.
Zagreb : IAIE - International Association for Intercultural Education and Faculty of Humanities and Social Sciences – Department of Pedagogy in Zagreb, 2013. 57 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Drandić, Dijana.
Stavovi učitelja prema tradicijskoj glazbi u školskom kurikulu // Dijete i estetski izričaji / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja., 2011. 40-41 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Drandić, Dijana.
Kompetencije učitelja u multikulturalnom okruženju // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Drandić, Dijana.
Tradicijska glazba Istre u programima nastave glazbene kulture // Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata / Vrandečić, Tomislav (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 92-93 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Drandić, Dijana.
Regionalna raznolikost Istre i cjeloživotno obrazovanje učitelja // Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja., 2008. 42-43 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Drandić, Dijana.
Kompetencije učitelja u multikulturalnom okruženju // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Drandić, Dijana.
Interkulturalna osjetljivost nastavnika kao pretpostavka razvoja interkulturalne osjetljivosti učenika / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.03. 2013, 210 str. Voditelj: Spajić-Vrkaš, Vedrana.
 
  Druge vrste radova
 

1. Drandić, Dijana.
Projekt "Zajedno do znanja", 2016./2017. (predavanja i radionice).

2. Drandić, Dijana.
Projekt "MOZAIK 2", 2016./2017. (predavanja i radionice).

3. Drandić, Dijana.
Projekt "Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo", 2015.-2016. (predavanja, radionice).

4. Drandić, Dijana.
Projekt „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“, 2015./2016. (predavanja i radionice).

5. Drandić, Dijana.
Projekt „Za hrvatsku pismenost: Put do poželjne budućnosti“, 2008./2015. (nastava, predavanja).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Berc, Tatjana.
Obrazovni programi i uporaba računalnih tehnologija u srednjoškolskoj nastavi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 06.09. 2019, 85 str. Voditelj: Drandić, Dijana.

2. Španja, Zoran.
Komparativno istraživanje interkulturalnih stavova i vrijednosti učitelja osnovnih škola u Puli i Vukovaru / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, 11.09. 2019, 58 str. Voditelj: Drandić, Dijana.

3. Brblić, Katarina.
Utjecaj migracijskih procesa na kulturnu dimenziju društva / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 25.04. 2018, 32 str. Voditelj: Dujmović, Mauro i Drandić, Dijana.

4. Jadan, Elizabeta.
Učenje uz glazbu - stavovi i interesi učenika osnovnih škola sedmih i osmih razreda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Muzička akademija u Puli, 20.09. 2018, 36 str. Voditelj: Drandić, Dijana.

5. Jurešić, Adriana.
Predrasude i stereotipi kao prepreke u interkulturalnim susretima / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 27.09. 2017, 32 str. Voditelj: Dujmović, Mauro ; Drandić Dijana.

6. Farena, Kristina.
Interkulturalizam kroz komunikaciju u konfliktnim i asimetričnim odnosima / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 27.09. 2016, 37 str. Voditelj: Dujmović, Mauro ; Drandić Dijana.

7. Lukić, Mia.
Utjecaj migracija na različite kulturne zajednice / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 20.09. 2016, 36 str. Voditelj: Dujmović, Mauro ; Drandić Dijana.

8. Poropat, Sanda.
Etnička distanca i međukulturalni odnosi / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 27.09. 2016, 27 str. Voditelj: Dujmović, Mauro ; Drandić Dijana.