Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će tijekom akademske godine 2018./2019. organizirati potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu, a pomoću studenta – asistenta u nastavi. Za odabir asistenata u nastavi, ovisno o broju studenata s motoričkim poremećajima, Sveučilište će raspisati natječaj koji će biti dostupan na službenim sveučilišnim mrežnim stranicama najkasnije početkom prosinca. Potpora za studente s motoričkim poremećajima (60% i više) može uključivati potporu pri kretanju (odlazak i dolazak na fakultet te kretanje po prostoru, rješavanje administrativnih procedura, nabavu literature, fotokopiranje) te pomoć u praćenju nastave, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom.  ured@unipu.hr

Molimo sve studente koji imaju navedeni oblik invaliditeta, a smatraju da bi im gore navedena pomoć od strane studenta-asistenta bila od koristi da se jave na sljedeću adresu elektronske pošte: ured@unipu.hr najkasnije do 23. studenog 2018. godine. Ovisno o broju prijavljenih studenta s motoričkim poremećajem raspisat će se natječaj i provesti izbor studenta-asistenta u nastavi.

Osim toga, mole se i ostali studenti s drugim oblicima invaliditeta (oštećenjima vida i sluha, kroničnim bolestima, specifičnim teškoćama učenja, te psihičkim bolestima i poremećajima) da se jave na adresu elektroničke pošte ured@unipu.hr radi utvrđivanja broja studenata s invaliditetom koji studiraju na Sveučilištu. 

Namjera je Sveučilišta, ovisno o broju studenta s invaliditetom i oblicima invaliditeta utvrditi općenite i posebne akademske prilagodbe u procesu njihova studiranja. Student s invaliditetom koji se ne želi izjasniti kao student s invaliditetom nema tu obvezu u sustavu visokog obrazovanja, ali u tom slučaju ne može ostvariti pravo na akademske prilagodbe namijenjene studentima s invaliditetom.

Molimo sve studente da elektroničku dostavljaju isključivo s @unipu.hr mail adrese.

Prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
Prof. dr. sc. Nevenka Tatković

Popis obavijesti