Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – Ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta.

Uvjeti:

  • NSS završena osmogodišnja škola.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće svjedodžbe;
  • domovnicu (presliku);

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti