Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste zvanja – Stručni suradnik za razvoj karijera na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja, poznavanje jednog svjetskog jezika, jedna (1) godina radnog staža u struci.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. životopis; 
  2. presliku domovnice;
  3. presliku odgovarajuće diplome;
  4. dokaz o radnom stažu u struci
  5. motivacijsko pismo.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, 52100 Pula s  naznakom "za natječaj". 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti