Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na temelju Odluke Rektora o rashodu i prodaji službenog vozila u vlasništvu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, KLASA: 003-08/18-08/190, UR.BROJ.:380-01-01-08-1 od dana 11. prosinca 2018. godine raspisuje se 
JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih službenih vozila

I PREDMETI PRODAJE:
1. Vrsta vozila : osobni automobil
Marka vozila : Opel
Tip vozila: Insignia 2.0 CDTI
Model vozila, snaga motora i radni obujam: 2,0 CDTI, 118 KW, 1956 cm3
Boja vozila: Siva s efektom
Broj šasije: WOLGM57M091019579
Oblik karoserije: zatvoreni , 4 sjedala
Godina proizvodnje i datum prve registracije: 2009., 05.2010.
Proizvođač: Opel 
Vrsta motora: Diesel-Euro V
Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 30.511,18 kuna sa uračunatim PDV-om
Registriran do: Ne 

Napomena: Vozilo ima više ogrebotina i oštećenja, akumulator je prazan.

II NAČIN I UVJETI PRODAJE
Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 500,00 kuna, koja se uplaćuje na IBAN račun broj HR1923600001101931377,Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, pozivom na brojHR00OIB platitelja, opis “jamčevina za vozila“.
Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.
Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane, dužan je snositi kupac.
Vozilo se može pregledati radnim danom od 08-13,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel.: 098/770-900.

III SADRŽAJ PONUDE
• ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)
• dokaz o plaćenoj jamčevini
• broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
• ponuđena kupoprodajna cijena

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, 

preporučeno poštom na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, ili osobnom dostavom na navedenu adresu,u roku za dostavu ponuda, do 12,00 sati.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.
Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

KLASA: 003-08/18-08/190
URBROJ: 380-01-19-3
Pula, 9. srpnja 2019. godine 

Popis obavijesti