Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  – jedan izvršitelj/izvršiteljica;

Uvjeti:

      NSS završena osmogodišnja škola.

2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na  položaj II. vrste – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža  u struci, poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu*.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  1. životopis;
  2. presliku domovnice;
  3. presliku odgovarajuće svjedodžbe (za pristupnike pod točkom 1.) i presliku diplome (za pristupnike pod točkom 2.);
  4. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.) za pristupnike pod točkom 2.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obaviti će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Napomena: 

(*) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula 15.11.2017. vrši dopunu natječaja objavljenog u Narodnim novinama od dana 10. studenog 2017. godine.

U točki 2., pod „Uvjeti“ na kraju rečenice, dodaje se tekst: „poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu“

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti