Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

1.10. Predviđeni ishodi učenja studijskog programa i kompetencije koje se stječu završetkom studijskog programa

Studij je znanstveni s težištem  na stjecanju temeljnih znanja iz područja društvenih znanosti, najvećim dijelom kroz samostalni istraživački rad, djelomično kroz seminare, istraživačke zadatke-vježbe, radilišta kako bi studenti mogli razviti:

 • sposobnost istraživanja fenomena obrazovanja, obrazovnih potreba i procesa, postizanja i interpretacije novih znanstvenih spoznaja i inovativnih modela obrazovanja te publiciranja i diseminacije rezultata vlastitih istraživanja i onih stečenih timskim radom
 • sposobnost primjene znanja za izradu i implementaciju projekata, kurikuluma i programa koji generiraju nove spoznaje
 • sposobnost samostalne kritičke analize, interpretacije i stvaranja zaključaka o aktualnim temama iz područja obrazovanja
 • sposobnost ostvarivanja istraživačkih ciljeva u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim timovima te njihove implementacije u multikulturalnim i interkulturalnim okruženjima.

Ishodi učenja

Završetkom doktorskog studija,  izradom i obranom doktorske disertacije, doktorand  će moći: 

 • kreirati i kritički vrednovati nove znanstvene činjenice i spoznaje u području obrazovnih istraživanja
 • analizirati, interpretirati, kritičko promišljati nove istraživačke probleme u području obrazovnih znanosti
 • analizirati i vrednovati menadžment u obrazovanju
 • znanstveno vrednovati suvremeni proces upravljanja obrazovnim sustavom
 • kreativno integrirati znanja iz više područja i polja znanosti te kritički vrednovati primjenu tih znanja u obrazovnoj praksi
 • pisati znanstvene radove prema znanstvenim i profesionalnim standardima
 • kreirati i vrednovati strategije razvoja pojedinih sektora obrazovanja
 • osmišljavati nove strategije razvoja pojedinih razina obrazovanja
 • razvijati i vrednovati kurikulume  i tehnologije obrazovanja
 • osmišljavati i promicati nove modele komunikacije i suradnje s različitim dionicima obrazovanja
 • povezivati znanstveno-istraživačke i odgojno-obrazovne (nastavne) strategije
 • integrirati znanja iz više područja i polja u svrhu razvoja i cjeloživotnog obrazovanja aktera u obrazovanju
 • vrednovati obrazovne politike i kreirati nove
 • vrednovati i unapređivati proces obrazovanja s propisima EU
 • preuzimati etičku i društvenu odgovornost za uspješnost provođenja istraživanja u području obrazovanja
 • preuzimati moralnu odgovornost za društvenu korisnost rezultata vlastitih obrazovnih istraživanja te za moguće društvene posljedice
 • znanstveno istraživati na način pomicanja granica postojećeg znanja u danom području te doprinositi stvaranju novih spoznaja i modela upravljanja u obrazovanju;
 • analizirati, vrednovati i kreirati nove metode i instrumente, kao i  nove načine komunikacije s osobama različitih potreba
 • samostalno istraživati i konzistentno razvijati vlastiti, profesionalni i etički identitet
 • razvijati nove ideje ili procese, te odgovornost za uspješnost provođenja istraživanja, društvenu korisnost njegovih rezultata, te svjesnost o njegovim mogućim negativnim posljedicama.

U skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO), prema kojima doktorski studij predstavlja najvišu obrazovnu razinu, studenti trebaju kroz studij ostvariti četiri temeljna svojstva ishoda učenja: razinu (odnosno složenost kompetencije koje odgovaraju 8.2. stupnju kvalifikacijskog okvira), obujam (odnosno ukupnu količinu kompetencija za navedeni stupanj), profil struke i kvalitetu (odnosno pouzdanost i povjerenje u iskaz o završenom doktorskom studiju koji se nalazi na javnoj ispravi).

S obzirom na obujam cjelovite kvalifikacije na osmom stupnju kvalifikacijskog okvira, studij je koncipiran tako da studenti sustavno rade na ishodima koji su u skladu s osmom razinom kvalifikacijskog okvira. U konačnici, to će rezultirati originalnim doktorskim radom iz kojega se mogu objaviti radovi u znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom, referirani u nekoj od relevantnih baza za daljnje napredovanje.

Nakon završetka doktorskog studija, od studenata se očekuje da poznaju područje rada i metode koje se koriste u odabranoj disciplini te razviju sposobnost samostalnog istraživanja, kritičnog razmišljanja i vještinu upravljanja znanstvenim i stručnim projektima vezanim uz obrazovanje.

Nadalje, očekuje se da će ovaj doktorski studij pripremiti stručnjake koji će podizanjem razine kvalitete ekspertnog znanja u području studiranja, biti sposobni neposredno pridonositi približavanju hrvatskog društva europskim standardima, a samim time i podizanju kvalitete života na lokalnoj i nacionalnoj razini, posebno u segmentu obrazovanja.

Po završetku studija, studenti će moći ravnopravno sudjelovati u istraživačkim timovima te će biti u stanju istraživački promišljati, metodološki utemeljeno interpretirati istraživačke probleme u kojima je potrebna ekspertiza iz područja obrazovanja i upravljanja sustavom obrazovanja.