Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pokretanje postupka za izbor dekana...

Vijeće Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u postupku elektronskog glasovanja održanog dana 8. siječnja 2021. godine donijelo je odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Kandidatura za izbor dekana sadrži prijedlog odnosno prijavu za izbor dekana te životopis i program rada kandidata, a za dekana se može kandidirati nastavnik Sveučilišta u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora u radnom odnosu s najmanje 50% radnog vremena.

Rok za podnošenje prijedloga odnosno prijave je 30 dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Popis obavijesti