Šifra: 152506
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Bojan Hamer , prof.
Izvođači: dr. sc. Bojan Hamer , prof. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij "Biološki učinci zagađivala" usmjeren je ka definiranju pojma zagađivala i njihovog biološkog učinka. Definirani su i objašnjeni pojmovi bioraspoloživosti, biokoncentracije, bioakumulacije, biomagnifikacije i biotransformacije zagađivala. Opisani su putevi i mehanizmi unosa te uklanjanja zagađivala iz organizma. Dan je pregled najznačajnijih skupina zagađivala, opisana su njihova fizikalno-kemijskih svojstva i biološko djelovanje. Detaljno su razmatrani subletalni učinci zagađivala na razini makromolekula, stančnih organela i stanica. Opisani su mehanizami toksičnog i genotoksičnog učinka zagađivala te navedeni primjeri i rezultati takvih istraživanja u morskih organizama. U predavanjima - tematskim cjelinama zasebno su obrađeni učinci fizikalnih i kemijskih zagađivala na DNA, indukciju oksidaza mješanih funkcija (CYP) tj. enzima faze I i II, mehanizam multiksenobiotičke otpornosti (MXR), metalotioneine, indukciju oksidacijskog stresa, immunološkog odgovora, apoptoze, stresnih proteina (HSP), modulaciju endokrinog sustava (indukciju sinteze vitelogenina), inhibiciju djelovanja acetilholinesteraze, te učinku umjetno sisntetiziranin nanomaterijala kao pokazatelja biološkog učinka zagađivala na molekularnoj i staničnoj razini.
Literatura:
 1. Željko Jakšić; radni materijali dostupni dostupni korištenjem Sustava za učenje na daljinu i online potporu nastavi;
 2. znanstveni radovi (u dogovoru s nositeljem kolegija);
 3. Michael J. Derelanko, Carol S. Auletta; Handbook of Toxicology, Third Edition; CRC Press (2014), str. (object Object)
 4. Francois Gagne; Biochemical Ecotoxicology; Elsevier (2014), str. (object Object)
 5. Mikko Nikinmaa; An Introduction to Aquatic Toxicology; Academic Press (2014)
 6. Doris Abele, Jose Pablo Vazquez-Medina, Tania Zenteno-Savin; Oxidative Stress in Aquatic Ecosystems; John Wiley + Sons (2011), str. (object Object)
 7. Ramesh C. Gupta; Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents; Academic Press (2015), str. (object Object)
 8. John Timbrell; Principles of Biochemical Toxicology, Fourth Edition; CRC Press (2008), str. (object Object)
 9. Nick Plant; Molecular Toxicology; Garland Science (2003), str. (object Object)
 10. David J. Hoffman, Barnett A. Rattner, G. Allen Burton, Jr., John Cairns, Jr.; Handbook of Ecotoxicology, Second Edotion; CRC Press (2002)
 11. S. J. Cutler, J. H. Block; Wilson and Gisvolds Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. Ch. 3, Metabolic Changes of Drugs and Releated Organic Compound; Lippincott Williams + Wilkins (2011)
 12. Doris Abele, Jose Pablo Vazquez-Medina, Tania Zenteno-Savin; Oxidative Stress in Aquatic Ecosystems; John Wiley + Sons (2011), str. (object Object)
 13. Urs A. Boelsterli; Mechanistic Toxicology; CRC Press (2007), str. (object Object)
 14. Errol C. Friedberg, Graham C. Walker, Wolfram Siede, Richard D. Wood; DNA Repair and Mutagenesis; American Society for Microbiology Press (2005), str. (object Object)
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Znanost o moru
Termini konzultacija: